dinsdag 19 juli 2011

Schaapje schaapje heb je witte wol......Ja baas ja baas

1 hele grote zak vol Niet helemaal wit.....
dus wassen en wassen en wassen.... 
want ja een het is wel een hele grote zak vol....

Het Skuddeschaap

1 opmerking: